ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

running water

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *running water*, -running water-

running water ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
running watern. น้ำประปา,น้ำก๊อก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, ladies, no running water to wash your panties.เสียใจด้วยนะสาวๆ ไม่มีน้ำให้ซักชั้นในกันหรอกนะ
You running water to it? Yeah.นายต่อท่อส่งน้ำด้วยรึ
Rustic as in no running water or...?ชนบทนี่คือ ไม่มีน้ำใช้ หรือว่ายังไง.. ?
Hear that? Running water. It's a good sign.นั้นเสียงอะไร เสียงน้ำกำลังหยด มันเป็นสัญญานที่ดี
Well, just so that we're clear, americano, she's got no electricity and no running water.งั้นเราก็ตกลงแล้วนะ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปา
There's no phones, electricity, running water. Nothing.ที่นั่นไม่มีโทร,ไฟฟ้า,ประปา ไม่มีอะไรเลย
It takes a liquid form as running water, gaseous as vapor, or solid as ice.คือน้ำในรูปของของเหลว แก๊ส ในรูปไอน้ำ หรือของแข็ง ในรูปน้ำแข็ง
'cause I read vampires don't like running water.อย่างที่ผมอ่านมา แวมไพร์ไม่ชอบเปียกน้ำนิ
Electricity, running water, school rooms for their kids.ไฟฟ้า ประปา โรงเรียนของพวกเด็กๆ
I've got three RVs backed up in the lot looking for a room with running water.ผมมีรถบ้านอีกสามคันในลานจอดรถ กำลังหาห้องที่มีน้ำไหล

running water ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流水[liú shuǐ, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ, 流水] running water
自来水[zì lái shuǐ, ㄗˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, 自来水 / 自來水] running water; tap water

running water ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
高山流水[こうざんりゅうすい, kouzanryuusui] (n) (1) high mountains and running water; the beauty of nature; (2) beautifully (skillfully) played music

running water ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำก๊อก[n. exp.] (nām kǿk) EN: running water FR: eau du robinet [f] ; eau courante [f]
น้ำไหล[n. exp.] (nām lai) EN: the water runs ; the water flows ; running water FR: l'eau coule
น้ำประปา[n.] (nāmprapā ) EN: tap water ; running water FR: eau courante [f] ; eau de distribution [f] ; eau du robinet [f]

running water ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewässer {n} | fließendes Gewässer | seichtes Gewässer | stehendes Gewässerstretch of water; waters | stretch of running water | shallow waters | stretch of standing water; standing waters; stagnant water body
Fließwasser {n}running water

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า running water
Back to top