ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run short

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run short*, -run short-

run short ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run short (phrv.) ขาดแคลน See also: มีไม่พอ Syn. run low
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll stay here to keep watch and mediate telecom until we run short of fuel.ผมจะสังเกตการณ์รออยู่ที่นี่ จนกว่าเชื้อเพลิงใกล้หมด.
It seems they've run short of poachers and thieves down South.เหมือนว่าทางใต้ จะไม่มีโจรกับขโมยแล้วนะ
I don't want us to run short.ผมไม่อยากให้พวกเราขาดของ
When it rains, you run short. I want to do X-rays show.แล้งโกหกว่าทำมันหักเองตอนนี้มันยังยาวไม่เท่ากันเลย

run short ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quē, ㄑㄩㄝ, 缺] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of

run short ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乏しくなる[とぼしくなる, toboshikunaru] (v5r) to get scarce; to run short

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run short
Back to top