ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run in for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run in for*, -run in for-

run in for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run in for (phrv.) ทำให้มีปัญหา See also: สร้างปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I swear I'll run in for you.สาบานได้ แม่งตายแน่!
10-mile run in formation In two minutes!เตรียมตัวให้พร้อม วิ่ง 10 ไมล์ เรียกแถว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run in for
Back to top