ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run high

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run high*, -run high-

run high ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run high (phrv.) (คลื่น) ซัดขึ้นสูง
run high (phrv.) ค้างอยู่ในระดับสูง
run high (phrv.) ตื่นเต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tensions run high as the most dangerous life form in the galaxy touches down on the Republic's most populous planet.ความตึงเครียดทวีขึ้น เมื่อสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดในกาแล็กซี่ ลงสู่พื้นดาวเคราะห์ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของสาธารณรัฐ
His motive remains unclear, and tensions run high.แรงจูงใจยังไม่ถูกเปิดเผย และมีความตึงเครียดสูง
If your expenses run higher I hope you'll trust us for it.ถ้าค่าใช้จ่ายมากกว่านี้ ก็ขอให้เชื่อใจจะจัดการให้

run high ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高涨[gāo zhǎng, ㄍㄠ ㄓㄤˇ, 高涨 / 高漲] upsurge; (tensions etc) run high

run high ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
波立つ[なみだつ, namidatsu] (v5t,vi) to be choppy; to run high; to swell; to ripple; to billow; to be in discord

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run high
Back to top