ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run foul of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run foul of*, -run foul of-

run foul of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run foul of (phrv.) วิ่งชน Syn. fall foul of
run foul of (phrv.) พบความยุ่งยากกับ See also: มีอุปสรรคจาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run foul of
Back to top