ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

royal family law

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *royal family law*, -royal family law-

royal family law ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฎมนเทียรบาล (n.) royal family laws See also: Palace Regulations

royal family law ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กฎมนเทียรบาล ; กฎมณเทียรบาล[n.] (kotmonthīen) EN: royal family laws FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า royal family law
Back to top