ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

royal blue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *royal blue*, -royal blue-

royal blue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
royal blue (n.) สีน้ำเงินเข้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
royal bluen. สีน้ำเงินเข้ม, Syn. deep blue
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Royal blue and chrome bumpers.สีน้ำเงิน - กันชนชุบโครเมี่ยม

royal blue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
藤紫[ふじむらさき, fujimurasaki] (n) dark lilac (color); royal blue

royal blue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สีน้ำเงินเข้ม[n.] (sī nāmngoen) EN: royal blue FR: bleu royal [m]
สีน้ำเงินเข้ม[adj.] (sī nāmngoen) EN: royal blue ; dark blue FR: bleu royal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า royal blue
Back to top