ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

round-trip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *round-trip*, -round-trip-

round-trip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
round-trip ticket (n.) ตั๋วเดินทางทั้งไปและกลับ Syn. return ticket
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั๋วไปกลับ (n.) round-trip ticket See also: return ticket
ตั๋วไปกลับ (n.) round-trip ticket See also: return ticket

round-trip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] (n) {comp} round-trip propagation time
Japanese-English: COMDICT Dictionary
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time

round-trip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทางไป-กลับ[n. exp.] (doēnthāng p) EN: round-trip FR: voyage aller-retour [m] ; aller-retour = aller et retour [m] ; trajet aller-retour [m]
ตั๋วไปกลับ[n. exp.] (tūa pai-kla) EN: round-trip ticket FR: billet aller-retour [m] ; aller-retour [m]

round-trip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückfahrkarte {f}return ticket; round-trip ticket [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า round-trip
Back to top