ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

round table

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *round table*, -round table-

round table ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
round table (n.) การประชุมโต๊ะกลม
English-Thai: HOPE Dictionary
round table(เรานดฺ'เท'เบิล) adj. เกี่ยวกับการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โต๊ะกลม (n.) round table
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian lndependence journeyed north to visit a cotton mill.คานธีผู้ร่วมประชุม โต๊ะกลมในลอนดอน เรื่องเอกราชของอินเดีย เดินทางขึ้นเหนือเยี่ยมโรงงานปั่นฝ้าย
I painted the characters from the knights of the round table in my son's room, and he loved it.ฉันวาดตัวอัศวินไว้รอบๆโต๊ะกลม ในห้องของลูกชายฉัน แล้วเขาก็ชอบมาก
A round table afforded no one man more importance than any other.โต๊ะกลมนี้สำหรับทุกคน ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร
Well, how a knight of the round table ended up a sword for hire.อัศวินแห่งโต๊ะกลมลงเอยด้วย การว่าจ้างได้อย่างไร
Lancelot, does a disgraced member of the round table still have the power to perform a wedding?แลนเซอลอท สมาชิกของอัศวินล้อมโต๊ะ ยังมีพลังพอจะจัดงานแต่งได้มั้ย
And a big round table.And a big round table.
Darwin was not ridiculed by his university's biology round table.ดาร์วินไม่ได้ถูกหัวเราะเยาะจากนักชีววิทยาในการประชุมโต๊ะกลมในมหาวิทยาลัย
But at the round table, you said... Shut up, Merlin.แต่ว่าที่โต๊ะกลม ท่านบอกว่า เงียบไปเลย เมอร์ลิน
She went on an overseas business trip with the reporters from the Round Table.ท่านเดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศ /N กับนักข่าวจากโต๊ะกลมค่ะ
I welcome you to this meeting of the Round Table.ผมขอต้อนรับสู่การประชุมโต๊ะกลม
I have to find out. They're Knights of the Round Table.ข้าก็ต้องไปดู พวกเขาเป็นอัศวินโต๊ะกลม
The candelabra falling onto the Round Table. - Yes, because the chain broke.โคมระย้าตกลงบนโต๊ะกลม ใช่ นั่นเพราะโซ่คล้องมันหัก

round table ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆桌会议[yuán zhuō huì yì, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄛ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 圆桌会议 / 圓桌會議] round table conference

round table ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Tok) EN: Knights of the Round Table FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
โต๊ะกลม[n.] (toklom) EN: round table FR: guéridon [m] ; table ronde [f]

round table ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tafelrunde {f} | Tafelrunde des König Artuscompany at table; gathering round a table | King Arthur's Round Table

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า round table
Back to top