ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rope in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rope in*, -rope in-

rope in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rope in (phrv.) ถูกผูกเชือก
rope in (phrv.) ชักชวนให้ร่วม See also: ชักจูง Syn. pull in
rope into (phrv.) ชักจูงให้เข้าร่วม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สายตะพาย (n.) rope in the nose of a buffalo
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because you're the rope in the salvatore brother's tug-of-war?เพราะคุณเป็นเชือก ในการชักเย่อของพี่น้องซาวาลทอร์?
Who would I rope in to my off-the-grid investigations if not you?ฉันจะดึงใครให้มาช่วยสืบสวนแบบผิดกฎได้ ถ้าไม่ใช่คุณ
He is the rope in their obscene tug-of-war.เขาเป็นเส้นเชือกของการแข่งขันดึงเชือกที่หยาบคายของพวกเขา
And to qualify for Europe in the Champions League. And all the riches that go with that.เพื่อชิงชัยไปแชมเปี้ยนลีก
She's traveling Europe indefinitely as far as the rest of the world is concerned.ขอแสดงความเสียใจด้วย
Now arms, Chemical weaponary... All to be shipped across Europe in less than a week.ตอนนี้อาวุธเคมีกำลังจะถูกส่งไปทั่วยุโรปน้อยกว่า
Bruno 64 will be a fast rope infill.บรูโน่ 64 จะเป็นส่งเชือกอย่าง รวดเร็ว
Well, you do realize that 600 miles away from London there's this nasty little chap called Hitler who wants to engulf Europe in tyranny?คุณตระหนักไหมว่า ห่างจากลอนดอนไป 600 ไมล์... ...มีผู้ชายที่อันตรายที่ชื่อว่าฮิตเลอร์ ...ผู้ชายที่ต้องการจะปกครองยุโรป
Eastern Europe in the early '90s? Next, he's gonna send you a fax.เดี๋ยวคงขอเบอร์แฟ็กซ์

rope in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สายตะพาย[n. exp.] (sāi taphāi) EN: rope in the nose of a buffalo FR:
งม[v.] (ngom) EN: dive for ; fish for ; fumble ; grope in the water FR: plonger pour ; chercher à tâtons ; fouiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rope in
Back to top