ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

root up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *root up*, -root up-

root up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
root up (phrv.) ถอนขึ้น (รากต้นไม้) See also: ถอนรากขึ้น Syn. root out
root up (phrv.) (หมู) ดุน / ขุดดินด้วยจมูก
root up (phrv.) ค้นหา Syn. rake out, rake up

root up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎn, ㄔㄢˇ, 铲 / 剷] level off; root up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า root up
Back to top