ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roof tile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roof tile*, -roof tile-

roof tile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roof tile (n.) กระเบื้องหลังคา

roof tile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸瓦[まるがわら, marugawara] (n) (See 平瓦) convex roof tile
瓦当;瓦當(oK)[がとう, gatou] (n) (See 軒丸瓦,軒平瓦) decorative cap of an eave-end roof tile
軒丸瓦[のきまるがわら, nokimarugawara] (n) (See 丸瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant)
軒平瓦[のきひらがわら, nokihiragawara] (n) (See 平瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a broadly concave tile and near-rectangular decorative cap)
鐙瓦[あぶみがわら, abumigawara] (n) (arch) (See 軒丸瓦) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant)

roof tile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเบื้องมุงหลังคา[n. exp.] (krabeūang m) EN: roof tile ; roofing tile FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roof tile
Back to top