ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ronchie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ronchie*, -ronchie-

ronchie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ronchie (sl.) ไร้รสนิยม See also: ไม่มีระเบียบ, ไม่สะอาด, รก Syn. raunchie

ronchie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビオロンチェロ[, bioronchiero] (n) violoncello (ita

ronchie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronchiektase {f} [med.]bronchiectasis
Bronchitis {f}; Entzündung der Bronchien [med.]bronchitis
Bronchodilatation {f}; Erweiterung verengter Bronchien [med.]bronchodilatation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ronchie
Back to top