ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roar out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roar out*, -roar out-

roar out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roar out (phrv.) ส่งเสียงดัง See also: ตะโกน Syn. call out, shout out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roar out
Back to top