ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roar at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roar at*, -roar at-

roar at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roar at (phrv.) ตะโกนใส่ Syn. shout at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Boneknapper has no roar at all.มังกรตัวนี้ไม่มีเสียงคำรามอะไรหรอก
It's an obstacle course. What are you going to do? Roar at it?มันเป็นอุปสรรค สิ่งที่คุณจะทำอย่างไร แผดเสียงที่มันได้หรือไม่
Voyager 2 gave us our first portrait of the outermost planet, Neptune... where the winds roar at 1,000 miles per hour... and its moon Triton, where geysers of boiling nitrogen shoot five miles high.รอบโลก 2 ทำให้เรามีภาพ ครั้งแรกของเรา ของดาวเคราะห์นอกสุดเนปจูน ที่ลมคำราม 1,000 ไมล์ต่อชั่วโมง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roar at
Back to top