ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rise from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rise from*, -rise from-

rise from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rise from (phrv.) ลุกขึ้นจาก
rise from (phrv.) มีสาเหตุมาจาก Syn. arise from
rise from the ashes (idm.) สร้างขึ้นใหม่ (หลังถูกไฟเผา)
rise from the ranks (idm.) เลื่อนยศหรือตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A normal person doesn't rise from the dead.คนธรรมดาไม่มีทางฟื้นจากความตาย
"From the eternal sea he rises" - the devil's child shall rise from the world of politics."เกิดจากนอกทะเล" - ปีศาจ ลูกคุณจะเกิดจการโลกการเมือง
* i will rise from my sorrow * i wilmyrise froorrow * * i will rise from my sorrow how do you feel?i will rise from my sorrow i will rise from my sorrow i will rise from my sorrow
Did sun rise from the west?พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกหรือเปล่า?
Then you can rise from the dead, and all them vatos will go spooky respect with that shit, you know?จากนั้นนายฟื้นชีวิตจากความตายได้ แล้วพวกมันจะกลัวจนฉี่ราด ยิ่งน่าเกรงขามไปทั่วกับเรื่องเหี้ยนั้น นายเข้าใจไหม
It seems the sun will rise from the west instead of the east.ดูเหมือนว่าพระอาทิตย์จะขึ้น ทางทิศตะวันตกแทนทิศตะวันออก
And in resulting flames, my child and I to rise from the ashes of ill-fated past.และในเปลวไฟที่เกิด เด็กของฉันและฉันจะเพิ่มขึ้นจาก เถ้าถ่านของอดีตที่ผ่านมาอาภัพ
I believe that mainstreaming is an abomination, and I believe that Lilith will rise from the Blood and rip your blasphemous fucking heads off and dance in your muck!ฉันเชื่อว่าพวกกระแสหลัก เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ และฉันก็เชื่อว่าลิลิธ จะฟื้นขึ้นจากโลหิต และกระชากหัวสมองที่เต็มไปด้วย การดูหมิ่นศาสนาของแกออก
Who knows, maybe our relationship can rise from your ashes.ใครจะรู้ บางทีความสัมพันธ์ของเรา อาจถูกสร้างขึ้นใหม่ หลังจากที่แกโดนเผาจนเกรียมก็ได้
He didn't rise from the dead, Castle.เขาไม่ได้ฟื้นจากความตาย แคสเซิล
But the very idea of resurrection is so seductive a concept, it's easy to forget... before you can rise from the dead...แต่ความคิดที่ยิ่งกว่าการฟื้นคืนมา คือแนวคิดที่ดึงดูดใจ มันง่ายที่จะลืม ก่อนที่คุณจะลุกขึ้นมาจากการตาย
"Mix until the smoke shall rise from the ashes casting the angels from heaven."ผสมจนเกิดควันพวยพุ่งขึ้นจากเถ้าถ่าน ขับไล่เหล่าเทวาจากสวรรค์

rise from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกิดจาก[v. exp.] (koēt jāk) EN: be caused by ; be due to ; stem from ; arise from ; derive from FR: être causé par ; être dû à ; provenir de ; être provoqué par ; émaner de
ก่อกำเนิดจาก[v. exp.] (køkamnoēt j) EN: arise from FR:
มีสาเหตุมาจาก[v. exp.] (mī sāhēt mā) EN: arise from FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rise from
Back to top