ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ring true

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ring true*, -ring true-

ring true ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ring true (idm.) เป็นไปได้ See also: น่าจะเป็นจริง, ค่อนข้างจริง
ring true (phrv.) (เหรียญ) มีเสียงทดสอบว่าเป็นของจริง
ring true (phrv.) (น้ำเสียง, คำพูด) น่าเชื่อถือ See also: จริงใจ Syn. ring hollow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could not risk Laeta and the others discovering true intention.ข้าไม่เสี่ยงให้เลต้าและพวกนั้น ค้นพบเจตนาที่แท้จริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ring true
Back to top