ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rigidify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rigidify*, -rigidify-

rigidify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rigidify (vt.) ทำให้แข็ง Syn. firm, stiffen Ops. soften

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rigidify
Back to top