ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

right-angled piece of wood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *right-angled piece of wood*, -right-angled piece of wood-