ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

right away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *right away*, -right away-

right away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
right away (idm.) ทันทีทันใด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I need your help right awayฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้
I woke up at 7 and got up right awayฉันตื่น 7 โมงและลุกขึ้นทันที
I guess I'd better go right awayฉันคิดว่าฉันควรต้องไปทันทีแล้วล่ะ
I think I should leave right awayฉันคิดว่าฉันควรไปเดี๋ยวนี้เลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With clothes, there's right away pockets, and you have to put something in them.คุณต้องมีกระเป๋าบนเสื้อผ้า ถ้ามีกระเป๋า ก็ต้องมีอะไรอยู่ในนั้นจริงมั้ย
I must know right away what I've got to work with. I've made my decision.ฉันอยากรู้ว่า เด็กใหม่ของฉันมีทักษะแค่ไหน จะได้จัดโปรแกรมฝึกให้เหมาะสม
I will contact Antenna right away and have them send some people over--ผมจะติดต่อเอนเทนน่าเดี๋ยวนี้ และให้พวกเขาส่งบางคนมา
I'm gonna ask Yongsik right away lf he says otherwise, it'll be your last dayฉันจะไปคุยกับยงซิกเดี๋ยวนี้แหละ ถ้าแกโกหกละก็ แกตายแน่ๆ
You must be tired, but I'd like you to see him right away the boy in question.คุณคงเดินทางมาเหนื่อย แต่ผมอยากให้คุณเจอเค้าทันที .... ตอนนี้กำลังถามคำถามเด็กคนนั้นอยู่
But the bad part that makes me think I should run to the eye doctor right away is that it looked to me like she was totally butt-naked.แต่เรื่องไม่ดีนั่นทำให้ฉันคิดว่า ฉันต้องไปหาจักษุแพทย์ทันทีซะแล้ว แล้วมันดูเหมือนว่าหล่อนน่ะเปลือยล่อนจ้อนซะด้วย
You want to kill me right away but you won't know why you were imprisonedนายจะฆ่าชั้นเลยหรือไง? แต่นายจะไม่มีวันรู้ ว่าทำไมนายถึงถูกขังนะ
Those who did not die right away were brought here for him to study.ใครคนไหนที่ไม่ตายแบบปัจุบันทันด่วน ก็จะถูกนำมาให้ท่านรักษา
So I prayed right away to God and the Virgin Mary that I was sorry I forgot whom I loved the most.ผมจึงสวดอ้อนวอน ต่อพระผู้เป็นเจ้าและพระแม่มารี ว่าผมเสียใจที่ลืมไปว่า ใครคือผู้ที่ผมรักที่สุด
Then you better go home right away and do it.งั้นลูกน่าจะกลับบ้านแล้วทำนะ
I can tell right away if he's in B- or A+ condition.ฉันบอกได้ทันทีเลยว่ามันอยู่ในสภาวะ B - หรือ A+
Call me right away if you see anyone turn off their lights.บอกความจริงผม หากคุณเห็นใครตอนที่ปิดไฟ

right away ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼见[yǎn jiàn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 眼见 / 眼見] right away
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g

right away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりきり[, kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P)
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P)
即座に[そくざに, sokuzani] (adv) (See 即座) immediately; right away; on the spot; (P)
咄嗟に[とっさに, tossani] (adv) (uk) at once; right away; promptly; on the spur of the moment; (P)

right away ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิ่ว[adv.] (diu) EN: straightly ; directly ; right away FR:
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
ทันใด[adv.] (thandai) EN: that very instant ; instantly ; suddenly ; at that moment ; at the same moment ; at once ; promptly ; quickly ; right away ; as soon as FR: sur-le-champ ; sans délai ; hic et nunc (loc. adv.)
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; then and there ; on the spot ; in the nick of time FR: aussitôt ; immédiatement ; instantanément ; soudainement ; au bon moment ; à pic ; subitement
ทันที[adv.] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently ; promptly FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt ; illico ; subito presto ; sur le champ ; tambour battant ; de prime abord
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthan) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away ; at the drop of a hat FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ทันทีทันควัน[adv.] (thanthī tha) EN: immediately ; instantly ; promptly ; at once ; abruptly ; right away FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า right away
Back to top