ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rig up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rig up*, -rig up-

rig up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rig up (phrv.) ผูกเชือกเรือ
rig up (phrv.) คิดถึงแผนการ (มักไม่ค่อยซื่อสัตย์) (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's rig up a portable shortwave, test it on something larger in the field.เตรียมวิทยุคลื่นสั้นเคลื่อนที่ ผมจะออกไป ทดสอบกับเครื่องจักรที่ใหญ่กว่านี้
I can rig up some scrubbers in the airlock.ฉันจะไปจัดการเครื่องล้างในแอร์ล็อค
All right, boys, let's rig up the kelly.เอาล่ะ กางตัวหมุนหัวเจาะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rig up
Back to top