ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

return(s)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *return(s)*, -return(s)-

return(s) ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
return(s) (n.) กำไร See also: ผลกำไร Syn. gain Ops. loss, debits

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า return(s)
Back to top