ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

return ticket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *return ticket*, -return ticket-

return ticket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
return ticket (idm.) ตั๋วไปกลับ
return ticket (n.) ตั๋วเดินทางทั้งไปและกลับ Syn. round-trip ticket

return ticket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไปกลับ ; ไป-กลับ[n.] (pai klap) EN: return ticket FR: aller-retour [m]

return ticket ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückfahrkarte {f}return ticket; round-trip ticket [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า return ticket
Back to top