ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retrain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retrain*, -retrain-

retrain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufsumschulung {f}occupational retraining
berufliche Umschulung {f}vocational retraining

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retrain
Back to top