ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retire to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retire to*, -retire to-

retire to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retire to (phrv.) หลบไป (สถานที่เงียบหรือเป็นส่วนตัว)
retire to (phrv.) ย้ายที่ทำงาน
retire to (phrv.) ย้ายกลับไปประจำตำแหน่ง Syn. retreat to
retire to bed (phrv.) ไปนอน Syn. go to, put to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I often wonder what it would be like to retire to the country.ฉันเเอบคิดเสมอว่าจะไปยังไง ถ้าได้เกษียณตัวไปอยู่ตามชนบท
Please retire to your rooms!เราเสียใจ กรุณาออกจากห้อง! ต้องขออภัยอย่างมาก!
I'll retire to my chambers to determine sentencing.ศาลจะกลับไปตัดสินคำพิพากษา
Why don't we retire to the parlor, uh, for some port?ทำไมเราไม่ไปดื่มไวน์ที่ห้องรับแขกกันล่ะ?
Perhaps we should retire to the guest quarters?บางทีเราน่าจะออกจาก ส่วนที่รับแขกนี้
Perhaps we should retire to my private lounge.เราจะไปคุยกันที่เลาจ์ส่วนตัวของฉัน
Shall we retire to the study?ถ้าพวกเราจะกลับไปเรียนหล่ะ
I can retire to the Bahamas like Roger Moore.ไปอยู่บาฮาม่าส์เหมือนโรเจอร์มัวร์ได้เลย
Now, if we could all retire to the living room for my show...ถ้าทุกคนจะไปห้องนั่งเล่น ดูการแสดงของผม
I COULD RETIRE TO A PLACE LIKE THIS.ถ้าวางมือแล้ว มาอยู่ที่นี่ได้สบายเลย
YOU KNOW, MAGGY, I COULD RETIRE TO A PACE LIKE THIS.รู้ไหม แม็กกี้ วางมือแล้วมาอยู่นี่ได้เลย
And I'm finally gonna have enough to retire to my own voodoo island.และในที่สุดฉันก็ จะมีเงินมากพอ ที่จะไปเกาะวูดูของตัวเอง

retire to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P)
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P)

retire to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retire to
Back to top