ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

result from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *result from*, -result from-

result from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
result from (phrv.) เป็นผลจาก Syn. arise from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She only can address herself effectually to the feelings of others whose mind glows with the warmth of sensibility and whose arguments result from conviction.เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความปราดเปลื่อง และด้วยสติปัญญา และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ
Here's the result from the lung biopsy.นี่คือผลการตัดชิ้นเนื้อปอด
Apparently, she achieved the highest ever result from the Botswana College of Secretarial and Office Skills.เริดมาก เธอเคยประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด จากวิทยาลัยบอตสวานา ด้านเลขานุการวิชาการ
Therefore, in your case, that includes this incident or any consequences that may result from it.ดังนั้น ในเหตุการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ รวมทั้งผลกระทบใดๆ เราไม่สามารถช่วยอะไรได้
There must have been an error with the result from Gangnam hospital.มันต้องมีข้อผิดพลาดกับการตรวจของโรงพยาบาลอีกแห่ง
And other mental health issues that result from combat.และปัญหาสุขภาพจิตอื่น ที่เป็นผลจากการต่อสู้

result from ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
生じる[しょうじる, shoujiru] (v1,vt) (1) (See 生ずる・1) to produce; to yield; to cause; (v1,vi) (2) (See 生ずる・2) to result from; to arise; to be generated; (P)
生ずる[しょうずる, shouzuru] (vz,vi) (1) (生ずる is more literary that 生じる) (See 生じる・1) to produce; to yield; to cause; (2) (See 生じる・2) to result from; to arise; to be generated; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า result from
Back to top