ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resign to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resign to*, -resign to-

resign to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resign to (phrv.) วางใจใน See also: มอบให้ดูแล, ยินยอมให้
resign to (phrv.) ยอมรับ (บางสิ่งที่ไม่น่าพอใจ) Syn. reconcile to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I resign tomorrow and get the hell out of rosewood,ถ้าพรุ่งนี้ผมลาออกและไสหัวไปจากโรสวูด
I'm ready to resign today.และเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ของเธอ ฉันต่อสู้กับผู้ร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resign to
Back to top