ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reserve for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reserve for*, -reserve for-

reserve for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reserve for (phrv.) เก็บสำรองไว้สำหรับ See also: รักษาไว้เพื่อ Syn. hold for, keep for
reserve for (phrv.) จองไว้ Syn. hold for, keep for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผื่อเลือก (v.) reserve for selection
กองเกิน (n.) reserve forces See also: registered soldiers to be called up for service in the future
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a few other choice words I would reserve for Ian.ไม่เห็นด้วยเหรอคะ? พ่อก็มีอะไรอยากจะพูดถึงเอียน
Did you have it on reserve for the night?ทำไม ลูกจองไว้ที่นั่นคืนนั้นเหรอ
Anger is something I reserve for my enemies.ความโกรธเป็นสิ่งที่ฉันบันทึกศัตรู

reserve for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
産業予備軍[さんぎょうよびぐん, sangyouyobigun] (n) (1) industrial reserve force; (2) the ranks of the unemployed

reserve for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยัก[v.] (khayak) EN: save ; leave the rest ; hold back ; reserve for oneself ; pocket ; put aside FR:
เผื่อ[v.] (pheūa) EN: reserve for ; keep for ; save for FR:
เผื่อเลือก[v. exp.] (pheūa leūak) EN: reserve for selection FR:
เขตป่าสงวน[n. exp.] (khēt pā sa-) EN: sanctuary FR: réserve foretière [f] ; forêt protégée [f]
รด.[n. exp.] (rødø.) EN: student-based army reserve force ; territorial defence students ; students who undergo territorial defence training ; ror dor FR:

reserve for ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sicherheitsrücklage {f}contingent reserve; reserve for contingencies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reserve for
Back to top