ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repose in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repose in*, -repose in-

repose in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repose in (idm.) นอนพัก See also: นอนหลับ, นอนตาย Syn. rest in
repose in (idm.) มอบอำนาจให้กับ Syn. reside in, rest in
repose in (idm.) ไว้วางใจ Syn. rest in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"...that the weary spirit may ne'er repose in more restful harbor...""จิตอันเหนื่อยล้าไม่เคยได้พักอย่างสงบ"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repose in
Back to top