ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repel from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repel from*, -repel from-

repel from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repel from (phrv.) ขับไล่จาก Syn. repulse from

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repel from
Back to top