ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

render into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *render into*, -render into-

render into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
render into (phrv.) แปลเป็น See also: ถอดความเป็น Syn. do into, translate from

render into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
日本語に直す[にほんごになおす, nihongoninaosu] (exp,v5s) (See 直す・5) to render into Japanese; to change into Japanese

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า render into
Back to top