ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remove from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remove from*, -remove from-

remove from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remove from (phrv.) เอาออกจาก
remove from (phrv.) ย้ายออกไป
remove from (phrv.) ไล่ออกจาก See also: ปลดจาก Syn. relieve from, relieve of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whatever hand you don't want to lose, remove from the doctor--ถ้าไม่อยากมือขาด ก็ปล่อยหมอซะ
I've got another bullet fragment to remove from her abdomen.ฉันมีชิ้นส่วนกระสุนอีกจะเอาออกจากหน้าท้องเธอ

remove from ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
握りつぶす;握り潰す[にぎりつぶす, nigiritsubusu] (v5s,vt) (1) to crush (with one's hands); (2) to kill a proposal; to shelve; to table (remove from consideration); to pigeonhole; to smother

remove from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาออกจาก (เอา...ออกจาก)[v. exp.] (ao øk jāk () EN: remove from FR: enlever de ; ôter de
พักงาน[v. exp.] (phak ngān) EN: be suspended from job ; stop working ; remove from office ; suspend from office FR:
ปลดจากตำแหน่ง[v. exp.] (plot jāk ta) EN: dismiss ; discharge ; remove from office ; put out of commission FR: destituer ; révoquer
ปลดระวาง[v. exp.] (plotrawāng) EN: discharge ; remove from active duty ; remove from active service ; put out of commission FR: retirer du service ; mettre hors service
ถอดถอน[v.] (thøtthøn) EN: relieve ; discharge ; depose ; dismiss ; remove from office FR: démettre
ย้ายออกไป[v. exp.] (yāi øk pai) EN: clear away ; clear up ; remove from FR:
ยกลงจาก[v. exp.] (yok long jā) EN: remove from FR: retirer de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remove from
Back to top