ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remain under

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remain under*, -remain under-

remain under ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remain under (phrv.) ยังอยู่ข้างใต้ Syn. hold under, keep under
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just an hour ago, a federal judge released Arthur Shaw on $10 million bail, on condition he remain under house arrest at his penthouse apartment on Central Park West.ศาลได้ให้ประกันตัวคุณชอว์ ด้วยวงเงิน 10 ล้านเหรียญ ด้วยการควบคุมตัวไว้ในเพนเฮาส์ที่อพาร์ทเม้น ในเซนทรัลพาร์คเวสต์
In other words, so long as you remain under our roof, you'll be safe.หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ตราบเท่าที่คุณอยู่ใต้ชายคาของเรา คุณจะปลอดภัย
The doctor's clear. She needs to remain under clinical supervision.เเต่เธอต้องอยู่ ในความดูแลของแพทย์ก่อนน่ะ

remain under ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; immerger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remain under
Back to top