ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remain together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remain together*, -remain together-

remain together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remain together (phrv.) ยังอยู่ร่วมกัน See also: อยู่ด้วยกัน (เวลาหรือสถานที่เดียวกัน) Syn. keep together, stay together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would be better to remain together.ที่รัก อยู่รวมกลุ่มกันไว้ที่กว่า
We remain together.เราเหลืออยู่กันแค่นี้
We remain together, always and forever.เราอยู่ด้วยกันเสมอและตลอดไป
And if we remain together, we will find our way through these strange and unprecedented times.และถ้าเรายังคงอยู่ด้วยกัน เราจะเจอหนทางของเรา เพื่อผ่านพ้นความแปลกประหลาดเหล่านี้ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remain together
Back to top