ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remain in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remain in*, -remain in-

remain in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remain in (phrv.) อยู่ภายในร่ม See also: อยู่ข้างใน Syn. keep in
remain in (phrv.) ลุกไหม้ต่อเนื่อง Syn. keep in
remain in (phrv.) รักษาไว้ (ในสภาพดี) Syn. get into
remain indoors (phrv.) อยู่ภายใน (อาคาร) Syn. keep in
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้างสต๊อก (v.) remain in stock
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If your foot isn't a size 1 0B, don't remain in line!งั้นก้อช่างมัน แล้วบอกชั้นมาว่า โจยังด๊อกอยู่ที่ไหน
I have invited them to stay at my guest quarters... assuming you would grant them permission to remain in Lhasa, of course.กระหม่อมได้เชิญให้พวกเขาNพักในเรือนรับรองของกระหม่อม และคาดว่าพระองค์จะทรงอนุญาต ให้พวกเขาอยู่ในลาซาเป็นแน่
But for you, you will always remain in my heart.แต่สำหรับคุณนั้น, คุณจะอยู่ในหัวใจของผมไปตลอด
So, we'll be monitoring 79 people, plus another 135 have chosen to remain in quarantine for the time being.ดังนั้น เราต้องคอยตรวจดู 79 คน รวมทั้งอีก 135 คนที่เลือก อยู่ในที่กักกัน ต่อไป
Your Majesty, it's too dangerous to remain in here.ฝ่าบาท มันอันตรายเกินไปที่จะประทับอยู่ที่นี่
If you remain in my company, you'll be in great danger.ถ้าเจ้ายังอยู่กับข้า เจ้าจะต้องตกอยู่ในอันตราย
The money will remain in escrow until I return and the winner of the contest enters his or her password into the encryptor whereupon the entire sum will be wired to any bank account in the world you nominate.เงินจะอยู่ในกองกลาง จนกว่าจะมอบคืน ..ผู้ชนะจะป้อนรหัสส่วนตัวใส่ลงในเครื่องของเรา.. เงินรวมทั้งหมด
Kuribayashi's orders are to remain in the caves.คำสั่งของ คูริบายาชิ ให้เราอยู่ในถ้ำนี่
They were meant to remain in the silent shadows,keeping their secrets.พวกเขาควรจะอยู่ใต้ความมืดมิดที่เงียบสงบนั้นต่อไป ปกปิดความลับ
Herodotus says a living person can only remain in the Underworld for one hour before his or her life force drains away, and he or she turns to stone.ฮีโรโดทัสบอกว่า คนที่ยังมีชีวิต สามารถอยู่ในยมโลก... ได้เพียงชั่วโมงเดียว ก่อนที่พลังชีวิตเขาหรือเธอจะหมด และเขาหรือเธอ
You will remain in Castle until the mission is completed.คุณจะต้องถูกกักอยู่ในปราสาท จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น
Just allow me to remain in Goguryeo.เพียงแค่อนุญาตให้ข้ายังอยู่ในโกคูรยอ

remain in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
居続ける[いつづける, itsudukeru] (v1) to stay on (e.g. at one's friends house); to remain in the same neighborhood
賓頭盧[びんずる, binzuru] (n) {Buddh} Pindola; Pindola Bharadvaja (one of four Arhats asked by the Buddha to remain in the world to propagate Buddhist law)
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P)

remain in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้างสต๊อก[v. exp.] (khāng satǿk) EN: remain in stock FR:
นิ่งเฉยดูดาย[v. exp.] (ningchoēi d) EN: stand by idly ; remain indifferent to FR: rester les bras croisés
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; pay no attention (to) ; pay no interest (in) ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by ; be unresponsive (to) FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
ทรง[v.] (song) EN: remain inchanged ; maintain ; continue ; keep one's balance FR: rester tel quel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remain in
Back to top