ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rely on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rely on*, -rely on-

rely on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rely on (phrv.) ไว้ใจใน See also: เชื่อใจ Syn. depend on
rely on (phrv.) ขึ้นอยู่กับ Syn. depend on, hang on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือ (v.) rely on See also: depend on, count on Syn. ถือโทษ, ถือสา
พึ่งตนเอง (v.) rely on oneself See also: be self-reliance, support oneself
พึ่งตัวเอง (v.) rely on oneself See also: be self-reliant Ops. พึ่งคนอื่น, พึ่งผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He began to rely on me. It made me really happyเขาเริ่มที่จะพึ่งพาผม ผมมีความสุขจริงๆ
Well, you can rely on me for complete discretion.คุณไว้ใจผมได้ว่าจะไม่พูดไป
I'm not sure that I can rely on Mr. Garrad.ผมไม่แน่ใจว่าผมจะพึ่งคุณการาดได้
As a scientist I rely on empirical evidence, and in this matter I don't believe that there's data either way.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ฉันพึ่งพาหลักฐานเชิง ประจักษ์และในเรื่องนี้ ฉันไม่เชื่อว่ามีข้อมูลทางใดทางหนึ่ง
And we rely on truth to make judgments, don't we?And we rely on truth to make judgments, don't we?
Do we rely on our eyes or do we believe in the impossible?Do we rely on our eyes or do we believe in the impossible?
Tom would love having you as a brother-in-law, and whatever you two need, you can always rely on us.ทอมเองเขาก็รักเธอเหมือนน้องชายอยู่แล้ว และไม่ว่าพวกเธออยากได้อะไร ก็บอกเราได้โดยไม่ต้องเกรงใจ
Now, we will see if you are willing the to look in world better than that, to give up the one thing you rely on in order to go on living.เอาหละ มาดูกัน ถ้าคุณต้องการอยู่ต่อ หรือจะยอมแพ้ ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อ
But from now on I will try to rely on myself and do what I can do.ตั้งแต่นี้ไป ผมจะพยายาม พึ่งตัวเอง ทําเท่าที่จะทําได้
You are the one people rely on in this harsh time. I'm nobody.ท่านคือคนที่ประชาชนจะพื่งพาได้ ในเวลาทุกข์ยากเช่นนี้
You were right to tell morgan not to rely on precedent.คุณพูดถูกที่บอกให้มอร์แกน/Nอย่าไปยึดติดกับแบบแผนเดิม ๆ
Don't rely on your sights. Keep your eyes dead on the target...อย่าเชื่อสายตา, ไม่จำเป็นต้องมองเป้าหมาย...

rely on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无依无靠[wú yī wú kào, ˊ ㄧ ˊ ㄎㄠˋ, 无依无靠 / 無依無靠] no one to rely on (成语 saw); on one's own; orphaned; left to one's own devices
凭准[píng zhǔn, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄣˇ, 凭准 / 憑準] evidence (that one can rely on); grounds (for believing sth)
[zhǐ, ㄓˇ, 指] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 凭 / 憑] lean against; proof; to rely on; to depend on; to be based on
紧靠[jǐn kào, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄠˋ, 紧靠 / 緊靠] lean closely against; closely rely on
六亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ˊ ㄎㄠˋ, 六亲无靠 / 六親無靠] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices
依托[yī tuō, ㄧ ㄊㄨㄛ, 依托] rely on; depend on
[fù, ㄈㄨˋ, 偩] rely on; to resemble
[zhàng, ㄓㄤˋ, 仗] weaponry; to hold (a weapon); to wield; to rely on; to depend on; war; battle

rely on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄り縋る;寄縋る[よりすがる, yorisugaru] (v5r,vi) to cling to; to rely on
赤手空拳[せきしゅくうけん, sekishukuuken] (n) barehanded; having no wealth or position to rely on (aside from one's own resourcefulness) (when embarking on something)
一つにかかって;一にかかって;一つに掛かって;一に掛かって[ひとつにかかって;いちにかかって(一にかかって;一に掛かって), hitotsunikakatte ; ichinikakatte ( ichi nikakatte ; ichi ni kaka tte )] (exp) depends entirely on; depends above all on
凭れ掛かる;凭れ掛る;靠れ掛かる;靠れ掛る;もたれ掛る[もたれかかる, motarekakaru] (v5r,vi) (1) to lean on; to recline on; (2) to rely on; to depend on
寄り掛かる(P);寄りかかる;凭り掛かる;倚り懸かる;寄り掛る[よりかかる, yorikakaru] (v5r,vi) to lean against; to recline on; to lean on; to rely on; to depend on; (P)
尽く;尽(io)[ずく;づく, zuku ; duku] (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.)
縁;因;便[よすが;よすか(ok), yosuga ; yosuka (ok)] (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento
頼む(P);恃む;憑む[たのむ, tanomu] (v5m) (1) to request; to beg; to ask; (2) to call; to order; to reserve; (3) to entrust to; (4) (esp. 恃む) to rely on; (P)

rely on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
เชื่อใจ[v. exp.] (cheūa jai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in ; rely on FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū ka) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on FR: dépendre de ; reposer sur
ขุนนางใช่พ่อแม่ หินแง่ใช่ตายาย[loc.] (khunnāngcha) EN: Do not rely on others outside of oneself and one’s family. FR:
พึ่ง[v.] (pheung) EN: rely on ; depend on FR: compter sur ; dépendre de
พึ่งพา[v.] (pheungphā) EN: depend on ; lean on ; rely on ; count on FR: dépendre de ; compter sur
พึ่งพาอาศัย[v. exp.] (pheungphā ā) EN: depend on ; rely on ; lean on ; count on ; be dependent on FR: avoir recours à ; compter sur
พึ่งตนเอง[v. exp.] (pheung ton-) EN: rely on oneself ; stand on one's own feet FR: compter sur soi-même
ไว้วางใจ[v.] (waiwāngjai) EN: trust ; confide (in) ; have confidence in ; rely on FR: se fier à ; avoir confiance en ; faire confiance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rely on
Back to top