ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regally*, -regally-

regally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regally (adv.) อย่างประเสริฐ See also: อย่างสง่างาม Syn. honestly, respectably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regally
Back to top