ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reference book

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reference book*, -reference book-

reference book ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reference book (n.) หนังสืออ้างอิง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A woman came in while you were gone, said you told her yesterday that it was a reference book and couldn't be checked out.มีผู้หญิงเข้ามาตอนคุณไม่อยู่ บอกว่าคุณบอกเธอเมื่อวาน ว่ามันเป็นหนังสืออ้างอิง และยืมกลับบ้านไม่ได้
And I'm not talking about trying to check out a reference book. Mm-mm.ฉันไม่ได้พูดถึง ขโมยหนังสือหายาก
Sorry, ma'am. That's a reference book.ขอโทษนะครับ นั่นเป็นหนังสืออ้างอิง

reference book ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
色図鑑[いろずかん, irozukan] (n) reference book with colour illustrations (color)
図鑑[ずかん, zukan] (n) illustrated reference book; illustrated encyclopedia (esp. for children); picture book; (P)
獺祭[だっさい, dassai] (n) arraying a number of reference books in order to compose poetry; literary composition crammed with maxims, ancient episodes, legends, etc. (from the habit of otters to line a catch of fish on river bank)

reference book ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนังสืออ้างอิง[n. exp.] (nangseū āng) EN: reference ; documentation ; reference book FR: documentation [f] ; ouvrage de référence [m] ; livre de référence [m]
หนังสืออุเทศ[n. exp.] (nangseū uth) EN: reference book FR: ouvrage de référence [m]
ตำรา[n.] (tamrā) EN: textbook ; treatise ; reference book ; reference manual ; classical works ; collection of formulas ; collection of recipes ; technical book ; manual FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reference book
Back to top