ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reel off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reel off*, -reel off-

reel off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reel off (phrv.) พูดซ้ำคำเร็ว ๆ See also: พูดรัวเร็ว Syn. roll off
reel off (phrv.) ท่องจำ Syn. rattle off
reel off (phrv.) พูดรัว See also: พูดแบบท่องจำ Syn. rattle off
reel off (phrv.) ท่องอย่างเร็ว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. rattle off, roll off, run off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reel off
Back to top