ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

redistrict

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *redistrict*, -redistrict-

redistrict ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
redistrict (n.) แบ่งส่วนใหม่ Syn. redistribute, resection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า redistrict
Back to top