ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

redecorate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *redecorate*, -redecorate-

redecorate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
redecorate (vt.) ปิดผนังด้วยกระดาษบุผนัง See also: ตกแต่งผนังด้วยกระดาษบุผนัง

redecorate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตกแต่งใหม่[adj.] (toktaeng ma) EN: redecorated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า redecorate
Back to top