ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recoil from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recoil from*, -recoil from-

recoil from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recoil from (phrv.) ถอยหนีจาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everyone she's ever known will recoil from her.ทุกคนที่เธอรู้จัก จะทิ้งเธอไป
She didn't recoil from those creepy cat rescuers or turn away from the pictures of those starving children.เขาไม่ได้กลัวพวก คนจรจัดพวกนั้น หรือหันหน้าหนีจากรูป เด็กที่อดยาก
Did you just recoil from me?เมื่อกี้คุณ สะบัดมือหนีฉันเหรอ?
Even if it doesn't, the recoil from the barrage will put some distance between the paramecium and its attacker.หดตัวจากเขื่อนจะทำให้ ระยะห่างพอสมควร ระหว่าง พารัมอิเสิยม และโจมตีของมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recoil from
Back to top