ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reckon with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reckon with*, -reckon with-

reckon with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reckon with (phrv.) คำนวณด้วย See also: คิดด้วย, นับด้วย
reckon with (phrv.) เผชิญหน้ากับ See also: จัดการกับ Syn. deal with
reckon with (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: แพ้
reckon with (phrv.) ลงโทษ Syn. deal with
reckon without (phrv.) คาดการณ์โดยปราศจาก (บางสิ่งหรือบางคน)
reckon without (phrv.) คำนวณโดยไม่มี (บางสิ่ง) Syn. reckon with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll reckon with me!เล่นกับใครไม่เล่นซะแล้ว !
"You'll reckon with me!""เล่นกับใครไม่เล่นซะแล้ว !"
How could our ministry not reckon with this?#3607; #3635; #3607;

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reckon with
Back to top