ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reckon for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reckon for*, -reckon for-

reckon for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reckon for (phrv.) คำนวณ See also: ประเมิน, คาดการณ์ Syn. bargain for, calculate for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They don't reckon for one second that there's another way in.พวกเขาไม่คิด... ว่ามันมีทางเข้าทางอื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reckon for
Back to top