ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reading room

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reading room*, -reading room-

reading room ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reading room (n.) ห้องอ่านหนังสือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She never left the reading room unlocked.ปกติเอลิส ล็อคห้องหนังสือไว้
They had cameras in the reading room.พวกเขาติดกล้องเอาไว้ ในห้องสมุด

reading room ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阅览室[yuè lǎn shì, ㄩㄝˋ ㄌㄢˇ ㄕˋ, 阅览室 / 閱覽室] reading room

reading room ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
閲覧室[えつらんしつ, etsuranshitsu] (n) inspection room; reading room
書斎[しょさい, shosai] (n) study; library; den; home office; reading room; (P)

reading room ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องอ่านหนังสือ[n. exp.] (hǿng ān nan) EN: reading room FR: salle de lecture [f]

reading room ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lesesaal {m}reading room

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reading room
Back to top