ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reacquire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reacquire*, -reacquire-

reacquire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reacquire (vt.) ได้คืน See also: เอาคืน Syn. get back, recapture, recover, retrieve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reacquire
Back to top