ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rattle off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rattle off*, -rattle off-

rattle off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rattle off (phrv.) พูดซ้ำคำเร็ว ๆ See also: พูดรัวเร็ว Syn. reel off, roll off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You come home, and all I do is rattle off a list of things that are broken.คุณกลับบ้าน และทั้งหมดที่ฉันทำ เป็นสิ่งเพ้อเจ้อที่ได้พังไปแล้ว ไม่เป็นไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rattle off
Back to top