ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rare-earth metal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rare-earth metal*, -rare-earth metal-

rare-earth metal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rare-earth metal (n.) ธาตุหายาก Syn. rare-earth element

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rare-earth metal
Back to top