ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rare-earth element

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rare-earth element*, -rare-earth element-

rare-earth element ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rare-earth element (n.) ธาตุหายาก Syn. rare-earth metal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rare-earth element
Back to top