ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rara avis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rara avis*, -rara avis-

rara avis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rara avis (n.) คนหรือสิ่งที่หายาก (เป็นภาษาละติน)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rarae aves (n.) คำนามพหูพจน์ของ rara avis See also: คนหรือสิ่งที่หายาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are a rara avis, Sister Jude.ซิสเตอร์จู๊ดคุณช่างเป็น rara avis เสียจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rara avis
Back to top